Osnovna delatnost odseka:

- Sistematska kontrola plodnosti zemljišta i njena primena u praksi.
- Utvrđivanje sadržaja teških metala i štetnih materija u zemljištu i načini smanjenja njihovog štetnog uticaja na okolinu.
- Ispitivanje kvaliteta đubriva.
- Proučavanje uticaja đubriva na prinos i kvalitet poljoprivrednih kultura, kao i na promene hemijskih osobina zemljišta.
- Proučavanje i razrada laboratorijskih metoda u okviru hemije zemljišta i kvaliteta voda za navodnjavanje.

I - Sistematska kontrola plodnosti zemljišta:

- U okviru sistematske kontrole plodnosti zemljišta utvrđuju se osnovni parametri plodnosti (pH- vrednost, sadržaj kreča, humusa, ukupnog azota, pristupačnih oblika fosfora i kalijuma).
- Pored osnovnih parametara plodnosti, u zemljištu se mogu analizirati i sadržaji drugih elemenata, kao što su Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, B, S.
- Na osnovu dobijenih rezultata agrohemijskih analiza, u zavisnosti od tipa zemljišta i gajenih kultura (voćarske, ratarske i povrtarske) daju se odgovarajuće preporuke za količinu i formulaciju đubriva.
- Nedostatak bilo kog od hranljivih elemenata predstavlja limitirajući faktor biljne proizvodnje.
- Usled nesprovođenja kontrole plodnosti zemljišta u praksi je čest slučaj nekontolisane i prekomerne upotrebe pojedinih mineralnih đubriva, koja dovodi do zakišeljavanja i degradacije njegove plodnosti, što vodi smanjenju kvaliteta i visine prinosa.

II - Utvrđivanje sadržaja teških metala i štetnih materija u zemljištu i načini smanjena njihovog štetnog uticaja na okolinu:

III - Ispitivanje kvaliteta đubriva:

-Institut se bavi ispitivanjem kvaliteta mineralnih đubriva kao i stajskog đubriva. Mineralna đubriva se ispituju u skladu sa zakonskom regulativom (prema važećim JUS propisima).

IV - Proučavanje uticaja đubriva na prinos i kvalitet poljoprivrednih kultura, kao i na promene hemijskih osobina zemljišta:

- Izvođenje višegodišnjih stacioniranih ogleda (na dva ogledna polja u vlasništvu Instituta) sa različitim načinima đubrenja, u cilju praćenja efekta različitih količina i odnosa hranljivih elemenata na prinos i kvalitet proizvoda i promene osnovnih hemijskih osobina zemljišta.
- Organizovanje demonstracionih ogleda za praćenje delovanje đubriva i oplemenjivača zemljišta za potrebe poljoprivrednih, društvenih i privatnih gazdinstava, poljoprivrednu stručnu službu i druge korisnike.

V - Proučavanje i razrada laboratorijskih metoda u okviru hemije zemljišta i voda za navodnjavanje:

U cilju stalnog unapređivanja rezultata rada Instituta, Laboratorija Instituta - odeljenje hemije inovira metode analize, uvođenjem nove instrumentalne opreme ili pak izborom novih savremenih metoda analiza u skladu sa protokolima EPA ili WHO.

- U cilju očuvanja plodnosti zemljišta, kao neobnovljivog i ograničenog prirodnog resursa, kao i u cilju proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane, utvrđivanje sadržaja teških metala i štetnih materija u zemljištu postaje neophodna mera.
- Institut za zemljište, kao najstarija institucija u Srbiji pokrenula je monitoring sadržaja teških metala u zemljištima Srbije, čiji je rezultat prikazan odgovarajućim kartama.
- Nakon utvrđivanja problema visokog sadržaja teških metala i štetnih materija, stručni kadar Instituta daje preporuke za način korišćenja takvog zemljišta ili njegove remedijacije.

Institut je snabdeven najsavremenijom opremom za obavljanje velikog broja agrohemijskih analiza.
Pored atomskog adsorbera (AAS), aparata za određivanje ugljenika, azota i sumpora (CNS - Analyzer), aparata za analizu nitrata, nitrita (Automated Ion Analyzer) i fluorida, i druge opreme,
Institut je krajem 2008. godine nabavio i atomski emisioni ICP spektrofotometar (ICP-OAS) čime je omogućeno efikasnije i pouzdanije određivanje gotovo svih elemenata u zemljištu, vodama i biljnom materijalu.

Laboratorija Instituta za zemljište akreditovana je od strane ATS-a (od decembra 2007. godine).