Srpsko društvo za proučavanje zemljišta
Članstvo:
SDPZ okuplja oko 200 članova.

Područje delovanja:
SDPZ deluje na teritoriji Srbije.

Registracija:
Društvo je registrovano Rešenjem br. 3/1-058/4-199607 od 10.04.1996. godine kod Saveznog Ministarstva pravde, a na osnovu člana 6. Zakona o udruživanju gradana u udruženja, društvene organizacije i politicke organizacije koji se osnivaju za teritoriju SFRJ, ("Sl. list SFRJ" br. 42/90) i člana 25. Statuta Društva od 06.06.1984. godine (odluka Skupštine Društva od 16.02.1996. godine). Društvo je pravni sledbenik Jugoslovenskog Društva za proučavanje zemljišta, koje je osnovano 8. novembra 1953. godine u Beogradu.

Sedište Društva:
Adresa: Nemanjina br. 6 - 11080 Zemun (poštanski fah 44)
Telefon u kancelariji Društva: 011/2615-315 / lokal 231, sekretarica Društva Marija Živanović
Matični broj: 7000049
PIB: 102662984
Tekući račun (Komercijalna banka): 205-46534-69

Delatnost Društva:

Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Društvo može obavljati sledece delatnosti:
- Naučna delatnost u oblasti poljoprivrednih nauka.
Naučno-istraživacka i strucna delatnost u oblasti poljoprivrednih nauka putem primenjenih, fundamentalnih i razvojnih istraživanja, studija i projekata, ekspertiza, atesta, sertifikata i kontrole u oblasti nauke o zemljištu.
- Izdavačka delatnost.
Izdavanje časopisa, zbornika, monografija i knjiga iz oblasti nauka o zemljištu.
- Ostalo obrazovanje
Organizovanje seminara, simpozijuma, studijskih putovanja u zemlji i svetu, kurseva, predavanja iz oblasti nauka o zemljištu.
Delatnosti iz stava 1. ovog člana kao i druge delatnosti, utvrdene propisima, Društvo može obavljati pod uslovima i na nacin odreden zakonom.

Ciljevi Društva:
Osnovni ciljevi Društva su razvijanje i unapedivanje svih oblasti nauka o zemljištu, radi opšteg naučnog, kulturno-obrazovnog i privrednog razvoja Srbije.
Osnovni zadaci Društva su da pomaže primenu rezultata i savremenih dostignuća iz svih oblasti nauka o zemljištu u poljoprivrednoj i šumarskoj proizvodnji, privredi u celini, kao i u nastavno-naučnim procesima u školama i na fakultetima, uključujući i saradnju sa drugim naučnim društvima u zemlji i inostranstvu.
U ostvarivanju ciljeva i zadataka iz čl. 8. Statuta, Društvo narocito radi na:
a) ciljevima:
Razvija i unapreduje sve oblasti nauka o zemljištu, a posebno: fiziku zemljišta, hemiju zemljišta, biologiju zemljišta, plodnost zemljišta i ishranu biljaka, genezu, klasifikaciju i kartografiju zemljišta, tehnologiju zemljišta, mineralogiju zemljišta, zaštitu zemljišta i životne sredine, navodnjavanje i odvodnjavanje zemljišta i dr.
b) zadacima:
1. Da podstice na primenu rezultata svih oblasti nauka o zemljištu u poljoprivrednoj i šumarskoj proizvodnji i privredi;
2. Da se stara o podizanju naučnog podmlatka;
3. Da učvršćuje sve vidove naučne i strucne saradnje članova Društva;
4. Da svojom naučnom i stručnom delatnošću doprinosi privrednom razvoju Srbije i Crne Gore, a naročito:
- saradnjom sa drugim odgovarajucim naučnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, i
- organizovanjem razmene naučnih informacija i naučnih radnika sa drugim domaćim i stranim organizacijama i društvima.

Članovi Društva mogu biti:
1. Redovan član
2. Počasni član
3. Pridruženi član
Prijem redovnih i pridruženih članova u Društvo, u skladu sa Statutom, DPZS vrši Uprava, a počasnih članova, Skupština.

Organi Društva:
Organi Društva su Skupština i Uprava Društva.

Na skupštini SDPZ održanoj 28.01.2011. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, doneta je odluka o sledećem sastavu Uprave Društva i komisijama i podkomisijama Društva, i to:

Predsedništvo Društva :
– Srboljub Maksimović, predsednik
– Ljiljana Nešić, generalni sekretar
– Gligorije Antonović, Urednik ZEMLJIŠTE I BILJKA
– Dragoja Radanović, član
– Darinka Bogdanović, podpredsednik
– Milan Knežević, podpredsednik
– Nevenka Đurović, podpredsednik
– Petar Sekulić, podpredsednik
– Radmila Pivić, član

Komisije Društva:
– Boško Gajić, Komisija za fiziku zemljišta
– Srđan Blagojević, Komisija za hemiju zemljišta
– Nada Milošević, Komisija za biologiju zemljišta
– Darinka Bogdanović, Komisija za plodnost zemljišta i ishranu biljaka
– Ljiljana Nešić, Komisija za genezu, klasifikaciju i kartografiju zemljišta
– Dušan Kovačević, Komisija za tehnologiju zemljišta
– Zorica Tomić, Komisija za mineralogiju zemljišta
– Petar Sekulić, Komisija za zemljište i životnu sredinu

Podkomisije Društva:
– Milivoj Belić, Podkomisija za zemljišta naklonjena zaslanjivanju
– Dragan Čakmak, Podkomisija za konzervaciju zemljišta i voda
– Milan Knežević, Podkomisija za šumska zemljišta
– Aleksandar Đorđević, Podkomisija za vrednovanje zemljišta
– Jovica Vasin, Podkomisija za popravku zemljišta
– Nebojša Momirović, Podkomisija za obradu zemljišta
– Petar Sekulić, Podkomisija za zaštitu zemljišta
– Dragan Rudić, Podkomisija za odvodnjavanje i navodnjavanje zemljišta
– Sima Belić, Podkomisija za klimatologiju i hidrologiju

Sredstva Društva:
Za ostvarivanje ciljeva i zadataka, Društvo pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, poklona i zaveštenja, domaćih pravnih i fizičkih lica, budžeta i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.
Sredstva Društva utvrđuju se i raspoređuju saglasno finansijskom planu. Finansijski plan donosi Uprava za svaku kalendarsku godinu.
Radi vođenja poslova Društva, Uprava bira lice sa odgovarajućom stručnom spremom i sposobnostima za vođenje poslova. Za svoj rad radnik odgovara generalnom sekretaru Društva.
Za zakonitu upotrebu sredstava po finansijskom planu odgovoran je Generalni sekretar Društva, koji podnosi izvestaj Skupštini o poslovanju u toku dve godine.
Izvori prihoda i finansijsko poslovanje dostupni su javnosti preko godišnjih izveštaja.

Plan i program rada Društva:
Društvo je pored aktivnosti pojedinih komisija i podkomisija, izdavačke delatnosti i ostalih aktivnosti iz domena obrazovanja organizovalo septembra 2009. godine redovni XII KONGRES SDPZ.